BAN THƯỜNG VỤ 10/2019 – 10/2023

Lm Joseph Nguyễn Thanh Châu
Chủ Tịch
Lm Francis Xavier Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ Tịch

Lm Francis Xavier Trần Quốc Tuấn
Phó Chủ Tịch
Lm Anthony Phạm Hữu Tâm, Tổng Thư Ký

Lm Anthony Phạm Hữu Tâm
Tổng Thư Ký
Mr. Joseph Nguyễn Thế Tuấn, Tổng Thủ Quỹ

Mr. Joseph Nguyễn Thế Tuấn
Tổng Thủ Quỹ
Mr. Joseph Đặng Văn Kiếm, Thư Ký

Mr. Joseph Đặng Văn Kiếm
Thư Ký

 

 

mục đích thành lập liên đoàn….

những sinh hoạt trong thời gian qua