LIÊN ĐOÀN

190717NguyenThanhChau

Lm Joseph Nguyễn Thanh Châu

Chủ Tịch
Lm Francis Xavier Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ Tịch

Lm Francis Xavier Trần Quốc Tuấn

Phó Chủ Tịch
Lm Anthony Phạm Hữu Tâm, Tổng Thư Ký

Lm Anthony Phạm Hữu Tâm

Tổng Thư Ký
Mr. Joseph Nguyễn Thế Tuấn, Tổng Thủ Quỹ

Mr. Joseph Nguyễn Thế Tuấn

Tổng Thủ Quỹ
Mr. Joseph Đặng Văn Kiếm, Thư Ký

Mr. Joseph Đặng Văn Kiếm

Thư Ký