THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

Mass Livestream

Trong thời gian đại dịch COVID-19, các tín hữu được mời gọi tham dự Thánh Lễ trực tuyến, dưới đây là một số nơi có Thánh Lễ thường xuyên

Christ Cathedral

Orange County, California

Mass Livestream Schedule – PST

Sunday Schedule

9:45 AM – English

11:30 AM – Spanish

1:15 PM – Vietnamese

Daily Schedule

6:30 AM – English

5:30 PM – Vietnamese

 

 

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Atlanta, GA

Mass Livestream Schedule – EST

Link: FacebookYoutube

Sunday Schedule

9:30 AM – Vietnamese

11:30 AM – Vietnamese

Daily Schedule

8:00 AM – Vietnamese

 

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Seattle, WA

Mass Livestream Schedule – PST

Link: Youtube

Sunday Schedule

9:30 AM – Vietnamese

Daily Schedule

2:00 PM – Vietnamese

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo

St Petersburg, Florida

Mass Livestream Schedule – EST

Link: FacebookYoutube

Sunday Schedule

9:00 AM – Vietnamese

Daily Schedule

6:30 PM – Chầu Thánh Thể

7:00 PM – Vietnamese

Giáo Xứ Thánh Phan Văn Minh

Orlando, Florida

Mass Livestream Schedule – EST

Link: FacebookYoutube

Sunday Schedule

10:00 AM – Vietnamese

Daily Schedule

7:00 PM – Vietnamese

Trung Tâm Công Giáo

Orange County, California

Mass Livestream Schedule – PST

Sunday Schedule

8:30 AM – Vietnamese

Daily Schedule

8:30 AM – Vietnamese