THÔNG BÁO

CHÚC MỪNG ĐỨC TÂN VIỆN PHỤ thứ 9 (Ninth Abbot) ĐAN VIỆN THÁNH MARTINÔ

Cha-Marion-Quý-Thạc-Nguyễn

Thư Liên Đoàn Tháng 6 Năm 2020

Thư-Liên-Đoàn-June2020-Final

Mừng 32 Năm Tuyên Phong 117 Hiển Thánh Tử Đạo Việt Nam

Cáo Phó Linh Mục Vincent Bùi Bằng Đoàn

Thư Sứ Thần Tòa Thánh

Thư-ST

Thư Đức TGM Gomez

Thư-TGM-Gomez

Ngày 17 tháng 10 năm 2019 Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ   Chúng con Ban Thường Vụ Liên Đoàn nhiệm kỳ 10/2011-10/2015 & nhiệm kỳ10/2015-10/2019 Chân thành cám ơn rất nhiều đến quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý Thầy Phó Tế, quý Sơ, quý…