THÔNG BÁO

Thương Quá Sài Gòn Ơi!

Thầy Đinh Anh Minh, SVD    Thầy Phạm Ngọc Hải, SVD

Chúc Mừng Xuân Tân Sửu 2021

Chúc Mừng Giáng Sinh 2020