HanhtrinhEmaus920221017tiecKhaiMac001
HanhtrinhEmaus920221017001
HanhtrinhEmausIX10172022000

Kính gởi: Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ Linh Mục Miền Đông Nam Quý tu sĩ nam nữ và cộng