Thư Giáng Sinh 2021

Thầy Đinh Anh Minh, SVD    Thầy Phạm Ngọc Hải, SVD