API Virtual Gathering

Lm Anthony Phạm Hữu Tâm, Tổng Thư Ký

Phỏng vấn LM Hữu Tâm

Thư Đức TGM Gomez