HanhtrinhEmaus920221017tiecKhaiMac001
HanhtrinhEmaus920221017001
HanhtrinhEmausIX10172022000

Kính Quý Cha, Quý Phó Tế, Quý Sơ, Chỉ còn 5 tuần nữa là đến ngày Đại Hội Linh Mục VN –