Thông Báo

Lm Peter Võ Sơn Kính gửi: Quý Đức Cha, Quý Đức Ông và quý Cha Quý Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Cộng Đoàn Dân Chúa tại Hoa Kỳ  1. Đại Hội Đức Mẹ La Vang với chủ đề “Đức Mẹ La Vang: Nhân Chứng Tin Mừng” do Liên Đoàn Công…